Vòng Chu Chuyển Của Hoạt Động Kinh Tế (Circular Flow Of Economic Activity) Là Gì?

vòng chu chuyển kinh tế là gì

Tag: vòng chu chuyển kinh tế là gì

Hình minh họa

Vòng chu chuyển của hoạt động kinh tế

Khái niệm

Vòng chu chuyển của hoạt động kinh tế trong tiếng Anh là Circular Flow of Economic Activity.

Vòng chu chuyển của hoạt động kinh tế là một mô hình biểu diễn các mối quan hệ kinh tế cơ bản trong nền kinh tế thị trường. Nó minh họa sự cân bằng giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra trong nền kinh tế. 

Một nửa mô hình bao gồm dòng tiền vào và một nửa là dòng tiền ra. Dòng tiền vào bao gồm đầu tư, mua sắm của chính phủ và xuất khẩu. Dòng tiền ra bao gồm thuế, tiết kiệm và nhập khẩu. Mô hình vòng chu chuyển cho thấy tiền đi đâu và nó được dùng để đổi lấy cái gì. 

Mô hình bao gồm các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ. Ngoài ra còn có hệ thống ngân hàng tạo điều kiện trao đổi tiền và giúp chuyển tiền tiết kiệm thành đầu tư một cách hiệu quả để phát triển nền kinh tế. 

Trong vòng chu chuyển tuần hoàn của nền kinh tế, tiền được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ. Hàng hóa và dịch vụ chảy qua nền kinh tế theo một hướng còn tiền chảy theo hướng ngược lại.

Các yếu tố sản xuất bao gồm đất đai, lao động, vốn và năng lực kinh doanh. Giá tương ứng với các yếu tố sản xuất này là tiền thuê, tiền công và lợi nhuận. Những người trong các hộ gia đình mua hàng hóa và dịch vụ từ doanh nghiệp để thỏa mãn nhu cầu và mong muốn không giới hạn của mình. 

Các hộ gia đình cũng bán sức lao động, đất đai và vốn để đổi lấy thu nhập để mua hàng hóa và dịch vụ mà các công ty sản xuất. Các doanh nghiệp bán hàng hóa và dịch vụ cho các hộ gia đình, kiếm doanh thu và tạo ra lợi nhuận. Các doanh nghiệp cũng trả tiền lương, tiền lãi và lợi nhuận cho các hộ gia đình để đổi lấy việc sử dụng các yếu tố sản xuất của họ. 

Chính phủ đánh thuế đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp để cung cấp một số lợi ích nhất định cho mọi người.

Mô hình vòng chu chuyển của hoạt động kinh tế trong thực tế

Margie giao dịch vốn nhân lực của mình (bao gồm tất cả kiến thức, kĩ năng và năng lực của cô ấy) với một công ty và kiếm được thu nhập. Sau đó, cô ấy nhận thu nhập của mình và gửi một phần vào tài khoản không kì hạn tại ngân hàng, và sử dụng tiền trong tài khoản để mua hàng hóa và dịch vụ từ các công ty. 

Margie gửi phần thu nhập còn lại của mình vào tài khoản tiết kiệm. Ngân hàng sẽ lấy phần lớn tiền tiết kiệm của cô ấy (giả sử khoảng 90%) để cho Dave – một doanh nhân – vay. Dave vay số tiền này để đầu tư vào nền kinh tế. 

Cả Margie và Dave sẽ trả thuế cho chính phủ. Đầu tư của Dave sẽ tạo ra lợi nhuận và anh ta cũng sẽ phải trả thuế cho chính phủ. Chính phủ thu thuế từ Margie, Dave và thậm chí cả các ngân hàng. Họ dành một phần tiền để mua máy bay chiến đấu, để đảm bảo sẽ bảo vệ được cho Margie và Dave, và dùng phần khác để làm những việc khác như xây dựng đường. 

Chính phủ thậm chí sẽ dành một số thuế để có thể giúp Margie và Dave sau này khi họ đã về hưu.

(Theo study.com)

Tag: vòng chu chuyển kinh tế là gì

Hỏi đáp -