Tổng hợp

Thông Tư 22/2021/TT-BYT Ngưng Hiệu Lực Thông Tư 04/2021/TT-BYT

BỘ Y TẾ -------
65
camnanghaiphong

Tag: thong tu 22 bo y teBỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2021/TT-BYT

Hà Nội, ngày 01
tháng 12 năm 2021

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH NGƯNG HIỆU LỰC THÔNG TƯ SỐ 04/2021/TT-BYT NGÀY 29
THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH,
CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO ĐỊNH SUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế
ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm
y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số
146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số
75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ
Kế hoạch – Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Thông tư quy định ngưng hiệu lực Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm
2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiểm y tế theo định suất.

Điều 1.
Ngưng hiệu lực thực hiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo định suất

1. Ngưng hiệu lực toàn bộ đối với
Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng
dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất trên
phạm vi toàn quốc.

2. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh
bảo hiểm y tế ngoại trú trong phạm vi định suất từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 được
thanh toán theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số
146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 2. Hiệu
lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký.

2. Thời gian ngưng hiệu lực nội
dung quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này được thực hiện từ thời điểm Thông
tư này có hiệu lực thi hành cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản
quy phạm pháp luật mới quy định về hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa
bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

Điều 3.
Trách nhiệm thi hành

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài
chính, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục
trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị, các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
– Ủy ban Xã hội của Quốc hội (để báo
cáo);
– PTTgCP. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– BT Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
– Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
– Bộ Tài chính;
– Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Y tế các Bộ, ngành;
– Hiệp hội Bệnh viện tư nhân;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
– Lưu: VT, PC, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

 

Tag: thong tu 22 bo y te

Source: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-22-2021-TT-BYT-ngung-hieu-luc-Thong-tu-04-2021-TT-BYT-496248.aspx

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more