Sự Kiện Nào Đã Mở Đầu Cho Thắng Lợi Của Cách Mạng Tư Sản Pháp Cuối Thế Kỉ XVIII?

Tag: sự kiện mở đầu cách mạng pháp là gì

Cuộc cách mạng tư sản Pháp diễn ra vào cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỷ, hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. Vậy Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

Câu hỏi: Sự kiện nào đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

A. Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập

B. Cuộc tấn công vào pháp đài Ba – xti ngày 14-7

C. Quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

D. Vua Lu-I XVI bị xử tử

Đáp án đúng là đáp án B. Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Cuộc tấn công vào pháp đài Ba – xti ngày 14-7.

sự kiện mở đầu cách mạng pháp là gì

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng

Trước cách mạng, Pháp là một nước quân chủ chuyên chế. Nhà vua nắm mọi quyền hành. Trong xã hội Pháp được chia thành ba đẳng cấp gồm: Tăng lữ, Quý tộc và Đẳng cấp thứ ba. Sự phân cấp các đẳng cấp trong xã hội pháp nhằm phân chia quyền lực trong đó, Đẳng cấp Quý tộc nắm giữ những chức vụ cao trong bộ máy hành chính, quân đội. Tăng lữ và Quý tộc là những đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế, nhưng không phải đóng thuế cho nhà vua. Đẳng cấp thứ ba gồm nhiều giai cấp và tầng lớp: tư sản, nông dân, bình dân thành thị. Họ không có quyền lợi chính trị. Tư sản đứng đầu Đẳng cấp thứ ba, có thế lực kinh tế, song không có quyền lực chính trị.

Tình hình chính trị của nước Pháp trước mạng đã kìm hãm sự tình hình kinh tế của đất nước. Cuộc cách mạng tư sản đã nổ ra để lật đổ quân chủ chuyên chế.

Sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tư sản Pháp là vào ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

+ Phương án A: Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Quốc hội lập hiến tuyên bố thành lập là đáp án chưa chính xác, bởi vì đây không phải là sự kiện mở đầu cho cuộc cách mạng tư sản Pháp, sự kiện mở đầu là vào ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi.

+ Phương án C: Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Quốc hội thông qua tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền là đáp án sai, bởi vì trước đó đã diễn ra nhiều sự kiện khác trong cuộc cách mạng tư sản pháp, sự kiện mở đầu là ngày 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi.

+ Phương án D: Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Vua Lu-I XVI bị xử tử là đáp án sai, bởi vì trước đó đã có rất nhiều sự kiện diễn ra trong diễn biến cách mạng tư sản Pháp. Sự kiện mở đầu là 14-7-1789, quần chúng được vũ trang kéo đến tấn công pháo đài- nhà tù Ba-xti- biểu tượng của chế độ phong kiến chuyên chế Pháp và giành thắng lợi.

Như vậy, đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án C. Sự kiện đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là Cuộc tấn công vào pháp đài Ba – xti ngày 14-7.

Tag: sự kiện mở đầu cách mạng pháp là gì

Tag: sự kiện mở đầu cách mạng pháp là gì

Hỏi đáp - Tags: