Tổng hợp

Quyết Định Thành Lập Hội Đồng Tiêu Hủy Vật Chứng, Tài Sản

Mẫu số 43/QĐ-THA
39
camnanghaiphong

Tag: quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy tài sảnMẫu số 43/QĐ-THA

QUÂN KHU… (BTTM, QCHQ)
CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:…./QĐ-PTHA

……, ngày….. tháng……. năm……

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Căn cứ Khoản 1 Điều 23, Điều 125 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;


Căn cứ Bản án, Quyết định số:…………… ngày…… tháng……. năm …………………. của Tòa án………………………….;

Căn cứ Quyết định thi hành án số:……… ngày…… tháng……. năm………………….. của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án…………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm:

– Ông (bà)…………………………. Chấp hành viên, làm Chủ tịch Hội đồng.

– Ông (bà)……………….. đại diện cơ quan Tài chính ……………………… thành viên.

– Ông (bà)……………….. đại diện cơ quan ……………………………………. thành viên.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ: ………………………………………………………………….

Điều 3. Hội đồng tự giải thể sau khi thực hiện xong nhiệm vụ được quy định tại Điều 2 nêu trên.

Điều 4. Các Ông, bà có tên tại Điều 1 và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

.u78634f75edd34989b9db94f63609c354 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#95A5A6; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; text-decoration:none; } .u78634f75edd34989b9db94f63609c354:active, .u78634f75edd34989b9db94f63609c354:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u78634f75edd34989b9db94f63609c354 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u78634f75edd34989b9db94f63609c354 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u78634f75edd34989b9db94f63609c354 .postTitle { color:#9B59B6; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u78634f75edd34989b9db94f63609c354:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:  Đề bài – bài c2 trang 99 sgk vật lí 8

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Như Điều 1;
– Viện KSQS…..;
– Cục THA/BQP;
– Lưu: VT; HSTHA.

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN

Tag: quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy tài sản

Source: https://abcland.vn/quyet-dinh-thanh-lap-hoi-dong-tieu-huy-vat-chung-tai-san/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more