Vai Trò Của Nitơ Đối Với Thực Vật Là?

Contents

Câu hỏi:

Tag: nito có vai trò gì đối với thực vật

Vai trò của nitơ đối với thực vật là?

A. Thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.

B. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.

C. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.

D. Thành phần của prôtêin và axít nuclêic.

Đáp án đúng D.

Vai trò của nitơ đối với thực vật là thành phần của prôtêin và axít nuclêic, đây là vai trò cấu trúc của nitơ đối với thực vật, ngoài vai trò đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt (vai trò chung) và tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào thực vật (vai trò điều tiết).

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Nitơ (N) là một nguyên tố hóa học có thứ tự là 7 trong điều kiện bình thường nó là một chất khí không màu, không mùi, không vị và khá trơ, không tham gia các phản ứng hóa học ở nhiệt độ phòng. Nito chiếm khoảng 78,09% khí quyển trái đất.

Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật và chúng tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Đối với cây trồng Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH+4NH4+ và NO−3NO3−. Trong cây, NO−3NO3− được khử thành NH+4NH4+.

Nitơ có vai trò quan trọng đối với đời sống của thực vật, cụ thể với các vai trò:

Vai trò chung: Đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Vai trò cấu trúc:

+ Tham gia cấu tạo nên các phân tử protein, enzim, coenzim, axit nucleic, diệp lục, ATP …

+ Nitơ có trong các chất điều hòa sinh trưởng.

Vai trò điều tiết: Tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất và trạng thái ngậm nước của tế bào thực vật:

+ Ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của tế bào.

+ Nitơ có vai trò quyết định đến toàn bộ các quá trình sinh lý của cây trồng: tham gia quá trình trao đổi chất và năng lượng 

Như vậy, Nitơ có vai trò quyết định đến toàn bộ các quá trình sinh lý của cây trồng.

Các đáp án khác sai vì:

A Sai. Là thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim; cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ là vai trò của phôtpho.

B Sai. Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng là vai trò của kali.

C Sai. Thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim là vai trò của canxi.

Tag: nito có vai trò gì đối với thực vật

Tag: nito có vai trò gì đối với thực vật

Hỏi đáp - Tags: