Tổng hợp

Nghị Quyết 92/NQ-CP 2021 Phân Công Phó Thủ Tướng Chính Phủ Xét Duyệt Hồ Sơ Đề Nghị Đặc Xá

CHÍNH PHỦ --------
55
camnanghaiphong

Tag: nghị quyết 92 của chính phủ

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
9
2/NQ-CP


Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH
PHỦ PHẠM BÌNH MINH THAY MẶT CHÍNH PHỦ CHỦ TRÌ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ
TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT NĂM 2021

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật
Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11
năm 2019;

Căn cứ Luật
Đặc xá ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ
Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc
xá năm 2021;

Theo đề
nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, thay mặt Chính phủ chủ
trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và
các cơ quan, tổ chức có liên quan xét duyệt hồ sơ, danh sách người được đề nghị
đặc xá trong trường hợp đặc biệt theo
Điều
22, Điều 23 Luật Đặc xá
Điều 5 Quyết
định số 1161/2021/QĐ-CTN
ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch nước về đặc
xá năm 2021, trình Chủ tịch nước xem xét, quyết định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

 

Nơi
nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2021;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Uy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL;
– Lưu: VT, NC (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

 

 

 

 

Tag: nghị quyết 92 của chính phủ

Source: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-92-NQ-CP-2021-phan-cong-Pho-Thu-tuong-Chinh-phu-xet-duyet-ho-so-de-nghi-dac-xa-485158.aspx

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more