Mục Đích Của Công Nghiệp Hóa Là Gì?

Tag: mục đích của công nghiệp hóa là gì

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Vậy mục đích của công nghiệp hóa là gì là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm tìm hiểu.

Câu hỏi: mục đích của công nghiệp hóa là gì

A. Nhiều việc làm cho người dân.

B. Năng suất lao động xã hội cao.

C. Những thiết bị hiện đại, công nghệ cao.

D. Ngày càng nhiều sản phẩm tiện ích.

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án B: mục đích của công nghiệp hóa là năng suất lao động xã hội cao.

Lý giải việc chọn đáp án B là đáp án đúng do:

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí.

Hiện đại hóa là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lí kinh tế xã hội.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác dụng to lớn và toàn diện, biểu hiện:

+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo tiền đề phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân.

+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra lực lượng sản xuất mới, tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường mối quan hệ liên minh giữa công nhân nông dân trí thức.

+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo tiền đề hình thành và phát triển nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa – nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

+ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo cơ sở vật chất – kĩ thuật cho việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Do đó đáp án đúng cho câu hỏi mục đích của công nghiệp hóa là gì là đáp án B: mục đích của công nghiệp hóa là năng suất lao động xã hội cao.

Tag: mục đích của công nghiệp hóa là gì

Tag: mục đích của công nghiệp hóa là gì

Hỏi đáp - Tags: