Tổng hợp

Mẫu Đơn Đề Nghị Ký Tiếp Hợp Đồng Lao Động

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động. Đây là mẫu sử dụng cho người lao động muốn tiếp tục làm việc lại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ thành tích đạt được trong quá trình làm việc và nguyện vọng muốn làm việc tiếp tại đơn vị.
61
camnanghaiphongvn logos 2
Tải về

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động. Đây là mẫu sử dụng cho người lao động muốn tiếp tục làm việc lại cơ quan, doanh nghiệp. Mẫu nêu rõ thành tích đạt được trong quá trình làm việc và nguyện vọng muốn làm việc tiếp tại đơn vị.

  • Mẫu quyết định thanh lý hợp đồng lao động
  • Mẫu phụ lục hợp đồng lao động
  • Hợp đồng lao động thời vụ

1. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 1

mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

ĐƠN XIN KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi:

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Source: https://hoatieu.vn/mau-don-de-nghi-ky-tiep-hop-dong-lao-dong-141500

– Ban Giám hiệu Trường ………..;

– Phòng TC-HC …………………….

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Source: https://hoatieu.vn/mau-don-de-nghi-ky-tiep-hop-dong-lao-dong-141500

Họ và tên:………………………………….

Đơn vị công tác:…………………………….

Chức danh, chức vụ:…………………………….

Nhiệm vụ được giao:…………………………….

Trong thời gian từ ngày ……………………..đến ngày …………………… tôi được Nhà trường (Đại học……… ký hợp đồng làm việc, đến nay đã hết thời hạn.

Trong thời gian qua, tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy Kính đề nghị Lãnh đạo các cấp cho tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc với Nhà trường.

Chức danh:………………Mã ngạch…………………………………………………..

Công tác tại: ………………………………………………………………………………

Tôi trân trọng cảm ơn./.

…….., ngày ….tháng …năm 20…

Ý kiến của Lãnh đạo đơn vị

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Source: https://hoatieu.vn/mau-don-de-nghi-ky-tiep-hop-dong-lao-dong-141500

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Source: https://hoatieu.vn/mau-don-de-nghi-ky-tiep-hop-dong-lao-dong-141500

2. Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động số 2

TRƯỜNG…………………….

KHOA/PHÒNG……………………

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Source: https://hoatieu.vn/mau-don-de-nghi-ky-tiep-hop-dong-lao-dong-141500

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …… tháng …… năm 20…

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Source: https://hoatieu.vn/mau-don-de-nghi-ky-tiep-hop-dong-lao-dong-141500

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ TIẾP HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Kính gửi: ………………………………….……………….……………….

Tôi tên là:……………….……………….……………….……………….

Sinh ngày: ……………….……………….Tại:……………….……………….

Số CMND: ……………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………….

Hộ khẩu thường trú:……………….……………….……………….

Trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ:……………….……………….

Đã hợp đồng làm việc tại:……………….……………….……………….

Công việc được giao:……………….……………….……………….

Chức danh nghề nghiệp: …………….Mã số:……………….

Bậc:………………. Hệ số lương:……………….……………….

Ngày bắt đầu ký hợp đồng:……………….……………….

Ngày hết hạn hợp đồng:……………….……………….

Qua quá trình công tác, tôi luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Với nguyện vọng được làm việc lâu dài tại Nhà trường, kính đề nghị Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng Khoa/Phòng ……………………. cho phép tôi được tiếp tục ký hợp đồng làm việc.

Tôi xin hứa không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm làm tốt công việc được giao hơn nữa cũng như tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đoàn thể để góp phần vào sự phát triển của ……………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Trưởng Khoa/Phòng

Người làm đơn

Ý kiến của Trưởng Phòng TCCB

Ý kiến của Ban Giám hiệu

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Source: https://hoatieu.vn/mau-don-de-nghi-ky-tiep-hop-dong-lao-dong-141500

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Tag: mẫu đơn xin ký hợp đồng lao dong

Source: https://hoatieu.vn/mau-don-de-nghi-ky-tiep-hop-dong-lao-dong-141500

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more