Tổng hợp

Mẫu Biên Bản Trả Lại Hàng

27
camnanghaiphong

Tag: mẫu biên bản trả hàngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN TRẢ LẠI HÀNG

Hôm nay, vào lúc ……., ngày……tháng……năm……

Tại: Công ty TNHH………………………………. chúng tôi gồm:

1. BÊN BÁN (BÊN A)…………………………………………….….

Địa chỉ:………………………………..……………………………….………………..


Điện thoại:…………………………………………Email:……………………………..

Mã số thuế:……………………………………..……………………………………….

Đại diện:………………………………..…………..Chức vụ:………………..………..

2. BÊN MUA (BÊN B):………………………………………..……………..

Địa chỉ:………………………………..……………………………….………………..

Điện thoại:…………………………………………Email:……………………………..

Mã số thuế:……………………………………..……………………………………….

Đại diện:………………………………..…………..Chức vụ:………………..………..

Bên B trả lại hàng đã mua và Bên A đồng ý nhận lại hàng đã bán theo hoá đơn số …….. ký hiệu …………. ngày ………………………, cụ thể các mặt hàng trả lại như sau:

STT Tên hàng hoá dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
           
  Cộng tiền hàng        
  Thuế GTGT (10%)        
  Tổng giá thanh toán        

Tổng giá thanh toán của hàng trả lại ghi bằng chữ: …………………..

Lý do trả hàng: Do hàng hoá đã giao không đúng quy cách./.

Bên B nhận thấy hàng hóa không đạt chất lượng như yêu cầu.

Biên bản này xác nhận rằng Bên B nhất trí trả lại hàng và Bên A nhất trí nhận lại số hàng  trên.

Bên B có trách nhiệm xuất trả lại hóa đơn cho Bên A số hàng đã nêu trên.

Biên bản được lập thành … bản, mỗi bên giữ … bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện bên B
;(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu tại đây:

Mau bien ban tra lai hang

Tag: mẫu biên bản trả hàng

Source: http://ketoanhuechiaki.com/mau-bien-ban-tra-lai-hang/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more