Mức Lương Năm 2019 Của Giáo Viên Mầm Non

Tag: lương cơ bản của giáo viên mầm non 2019

Theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV, giáo viên mầm non cao cấp thuộc Viên chức loại A1 và các đối tượng giáo viên mầm non còn lại thuộc viên chức loại A. Theo đó, mức lương của hai đối tượng viên chức này cũng có sự khác biệt

lương cơ bản của giáo viên mầm non 2019

1. Mức lương của giáo viên mầm non cao cấp

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Hệ số lương

2,34

2,67

3.0

3,33

3,66

3,99

4,32

4,65

4,98

Mức lương hiện hành

3,2526

3,7113

4,170

4,62.7

5,087.4

5,546.1

6,004.8

6,463.5

6,9222

Mức lương từ 1/7/2019

3,4866

3,9783

4,470

4,9617

5,4534

5,9451

6,4666

6,9285

7,4202

2. Mức lương của giáo viên mầm non

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Hệ số lương

1,86

2,06

2,26

2,46

2,66

2,86

3,06

3,26

3,46

3,66

3,86

4,06

Mức lương hiện hành

2,585.4

2,863.4

3,141.4

3,419.4

3,697.4

3,975.4

4,253.4

4,531.4

4,809.4

5,087.4

5,365.4

5,643.4

Mức lương từ 1/7/2019

2,7714

3,0694

3,7290

6,1254

3,3320

4,2614

4,5594

4,8574

5,1554

5,4534

5,7514

6,0494

Như trên có thể thấy, mức lương của giáo viên mầm non từ thời điểm 01/07/2019 là hơn 2,7 triệu đồng/tháng và cao nhất là hơn 6 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, theo quy định hiện hành, giáo viên mầm non còn được hưởng một số loại phụ cấp nhất định.

Xem thêm:

Ai sẽ được tăng lương trong năm 2019?

Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019

Lan Vũ

Tag: lương cơ bản của giáo viên mầm non 2019

Source: https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/muc-luong-nam-2019-cua-giao-vien-mam-non-230-19148-article.html

Tổng hợp -