Chính Tả – Tuần 4 Trang 17 Vở Bài Tập (SBT) Tiếng Việt 3 Tập 1: Viết Thêm 3 Tiếng Có Vần Oay:…

Tag: làm cho ai việc gì đó

1. Viết thêm 3 tiếng có vần oay:

M : xoay……………………………..

2. Tìm và viết vào chỗ trống các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

–  Làm cho ai việc gì đó ……………………..

–  Trái nghĩa với hiền lành …………………..

–  Trái nghĩa với vào ………………………….

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau:

–  Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà …………….

–  Dùng tay đưa một vật lên …………………….

–  Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó …………………

TRẢ LỜI:

Quảng cáo

1. Viết thêm 3 tiếng có vần oay :

M : xoay, loay hoay, (lốc) xoáy, ngoáy

2. Tìm và viết vào chỗ trống các từ :

a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, nghĩa như sau :

– Làm cho ai việc gì đó : giúp

– Trái nghĩa với hiền lành : dữ dằn

– Trái nghĩa với vào : ra

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng có nghĩa như sau :

– Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà : sân

– Dùng tay đưa một vật lên : nâng

– Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó : cần cù

Tag: làm cho ai việc gì đó

Hỏi đáp - Tags: