Tổng hợp

Kế Hoạch Hoạt Động Một Ngày Của Bé Ở Trường Mầm Non

Thực hiện Công văn số 147/GD&ĐT  ngày 19/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020; Trường MN Hồng Hà xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:
149
camnanghaiphong

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020

Tag: kế hoạch ngày cho trẻ mầm nonThực hiện Công văn số 147/GD&ĐT  ngày 19/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020; Trường MN Hồng Hà xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 như sau:

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 32/KH-MNHH
 
Hồng Hà, ngày 24 tháng 4 năm 2019
 

 
 


Căn cứ Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Công văn số 147/GD&ĐT  ngày 19/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020;
Thực hiện Quyết định số 31/QĐ-MNHH ngày 24/4/2019 của Hiệu trưởng trường mầm non Hồng Hà về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh năm học 2019-2020;
Trường mầm non Hồng Hà xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các lớp nhà trẻ, mầm non năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1) Mục đích
Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho học sinh và cha mẹ học sinh trên địa bàn.
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
– Thực hiện tốt việc điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuôi trên  địa bàn, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh.
2) Yêu cầu
Tiếp tục thực hiện chủ trương “Ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).
– Hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đúng nguyên tắc. Các thành viên trong Hội đồng chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao trước nhà trường và cấp trên.
II. TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO
1. Phương thức và đối tượng
– Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ ở từng độ tuổi qua Đài truyền thanh xã.
– Tuyến tuyển sinh: Trẻ có đăng ký hộ khẩu ở địa bàn xã Hồng Hà, hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện Đan Phượng, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã.Trường hợp đặc biệt nhà trường báo cáo với Phòng GD&ĐT huyện để có hướng chỉ đạo.
2. Độ tuổi dự tuyển: Trẻ sinh các năm 2014; 2015; 2016; 2017; 2018
3. Hồ sơ dự tuyển
– Đơn xin học (theo mẫu);
– Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);
– Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú trên địa bàn của Công an xã Hồng Hà.
4. Thời gian tuyển sinh
– Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Từ ngày 04/7/2019 đến hết ngày 06/7/2019
– Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2019 đến hết ngày 18/7/2019
– Tuyển sinh bổ sung từ ngày 20/7/2019 đến 22/7/2019 (nếu chưa đủ chỉ tiêu).
5. Chỉ tiêu tuyển sinh (Biểu đăng kí chỉ tiêu TS đính kèm)
– Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp: Mẫu giáo: 620/662 trẻ đạt: 93,6%. Nhà trẻ: 115/475 trẻ đạt 24,2% so với độ tuổi. Ưu tiên 100% trẻ 5 tuổi.
– Huy động 100% trẻ khuyết tật thể nhẹ học hoà nhập. Cụ thể:
+ Tổng số học sinh cần tuyển sinh: 272 trẻ.
+ Trẻ Mẫu giáo: 157 trẻ.
+ Nhà trẻ:        : 115 trẻ.
Trong đó : Trẻ sinh năm 2014 : 5 trẻ.
                         Trẻ sinh năm 2015 :  42 trẻ.
                         Trẻ sinh năm 2016 : 110 trẻ.
                         Trẻ sinh năm 2017 + 2018: 115 trẻ.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm
1.1. Chủ tịch Hội đồng
– Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2019-2020 của trường.
– Thành lập Hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GD&ĐT huyện ra Quyết định.
– Thực hiện đúng thời gian, đúng quy định, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, đúng chỉ tiêu. Đảm bảo các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh. Đảm bảo số trẻ trên lớp không để tình trạng quá tải.
– Trong thời gian tuyển sinh, phân công các thành viên trong Hội đồng trực để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh.
1.2. Phó Chủ tịch Hội đồng
– Giải quyết các công việc thay chủ tịch hội đồng khi chủ tịch hội đồng vắng  mặt.
1.3. Thư ký
– Thư ký chịu trách nhiệm tập hợp, hoàn tất các văn bản để trình cấp trên và ghi Sổ danh bạ đúng quy định.
1.4. Các Ủy viên
Điều tra số trẻ trên địa bàn xã.
– Các Uỷ viên chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra rà soát các đối tượng, ghi xác nhận vào phía sau giấy khai sinh theo Công văn số 147/GD&ĐT  ngày 19/3/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 và ghi vào danh sách sơ tuyển.
2. Chế độ báo cáo
– Ngày 26/4/2019: nộp Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Kế hoạch tuyển sinh, danh sách Hội đồng tuyển sinh.
– Ngày 19/7/ 2019: nộp Báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh.
– Ngày 25/7/2017: nộp Báo cáo chính thức và hồ sơ về công tác tuyển sinh gồm:
+ Báo cáo chính thức công tác tuyển sinh.
+ Biên bản tuyển sinh.
+ 01 danh sách người học dự tuyển vào các lớp Mầm non.
+ 02 danh sách người học được tuyển vào các lớp Mầm non.
Trên đây là Kế hoạch công tác tuyển sinh vào trường mầm non Hồng Hà năm học 2019-2020. Nhà trường đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch trên để công tác tuyển sinh đạt hiệu quả.
 

Nơi nhận:
– UBND xã Hồng Hà (để phê duyệt);
– Phòng GD&ĐT huyện (để b/c);
– Lưu: VT, TS.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Giang Triệu Hương
 
PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ HỒNG HÀ
CHỦ TỊCH

 
 
 

Tag: kế hoạch ngày cho trẻ mầm non

Source: http://mamnonhongha.edu.vn/tin-tuc/ke-hoach-hoat-dong-mot-ngay-cua-be-o-truong-mam-non.html

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more