Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Tố Đa Trị Và Ion Đa Nguyên

ion đa nguyên tử là gì

Tag: ion đa nguyên tử là gì

Các sự khác biệt chính giữa nguyên tố đa trị và ion đa nguyên là các nguyên tố đa trị có nhiều hơn một hóa trị trong khi các ion đa nguyên tử có nhiều hơn một nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau.

Tiền tố Tiếng Việt đa nghĩa là đề cập đến nhiều người. Nói cách khác, nếu chúng ta đặt tên cho một cái gì đó bằng cách sử dụng tiền tố này, điều đó có nghĩa là có nhiều hơn một trong số đó. Ví dụ, đa trị có nghĩa là nhiều hơn một hóa trị và polyatomic có nghĩa là nhiều hơn một nguyên tử.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính
2. Yếu tố đa trị là gì 
3. Ion đa nguyên tử là gì
4. So sánh cạnh nhau – Nguyên tố đa trị so với ion đa nguyên tử ở dạng bảng
5. Tóm tắt

Yếu tố đa trị là gì?

Nguyên tố đa trị là một nguyên tố hóa học có nhiều hơn một hóa trị. Nói cách khác, các nguyên tố hóa học này liên quan đến sự hình thành các liên kết hóa học sử dụng số lượng điện tử khác nhau. Một từ đồng nghĩa với thuật ngữ này là yếu tố đa trị liệu của thành phố. Một số ví dụ như sau:

Ion đa nguyên tử là gì?

Ion polyatomic là một loại hóa chất có điện tích và nhiều hơn một nguyên tử. Điều này có thể là tích điện dương (cation) hoặc tích điện âm (anion). Ngược lại, các nguyên tử đơn có điện tích là các ion đơn chất.

ion đa nguyên tử là gì

Hình 01: Sơ đồ hiển thị Ion đa nguyên tử

Khi đặt tên các hợp chất như vậy, có hai quy tắc chúng ta cần phải tuân theo. Đầu tiên, chúng ta phải sử dụng tiền tố Hồi sinh nếu có hydro trong công thức hóa học và đặt tên cho ion tùy thuộc vào số lượng nguyên tử oxy có trong ion. Ví dụ, anion cacbonat là một ion đa nguyên tử (CO32-) và khi chúng ta thêm một nguyên tử hydro vào nó, thì chúng ta gọi ion bicarbonate (HCO3). Quy tắc thứ hai của danh pháp xem xét số lượng nguyên tử oxy có trong ion, tức là ClO2 là clorit và ClO3 là clorat.

Sự khác biệt giữa nguyên tố đa trị và ion đa nguyên?

Sự khác biệt chính giữa nguyên tố đa trị và ion đa nguyên là các nguyên tố đa trị có nhiều hơn một hóa trị trong khi các ion đa nguyên tử có nhiều hơn một nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau. Khi xem xét lý thuyết đằng sau các thuật ngữ này, polyvalent có nghĩa là nó sử dụng nhiều hơn một electron để hình thành các liên kết hóa học trong khi polyatomic có nghĩa là nó sử dụng nhiều hơn một nguyên tử để tạo thành ion.

ion đa nguyên tử là gì

Tóm tắt – Nguyên tố đa trị so với ion đa nguyên tử

Về cơ bản, sự khác biệt chính giữa nguyên tố đa trị và ion đa nguyên là các nguyên tố đa trị có nhiều hơn một hóa trị trong khi các ion đa nguyên tử có nhiều hơn một nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau.

Tài liệu tham khảo:

1. Helmenstine, Anne Marie, Tiến sĩ Ion Polyatomic Ion: Định nghĩa và ví dụ. Th thinkCo, ngày 12 tháng 1 năm 2019, Có sẵn tại đây.

Hình ảnh lịch sự:

1. xông Nitrate-ion-elpot Nhận bởi Stewah-bmm27 – Công việc riêng (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia

Khoa học & Tự nhiên

Tag: ion đa nguyên tử là gì

Hỏi đáp - Tags: