Huy động vốn tư nhân làm đường ven biển Hải Phòng

Ngoài 800 tỷ vốn trái phiếu Chính phủ, Hải Phòng có thể huy động vốn tư nhân cho dự án đường ven biển trong thời gian tới.

Huy động vốn tư nhân làm đường ven biển Hải Phòng