Tính Số Đoạn Mồi Và Đoạn Okazaki Xuất Hiện Trong Nhân Đôi

Tag: đơn vị tái bản là gì

I.    TÍNH SỐ ĐOẠN MỒI VÀ SỐ ĐOẠN OKAZAKI XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI .

Xét với một chạc chữ Y

Mạch được tổng hợp liên tục có 1 đoạn mồi để khởi đầu , 0 đoạn okazaki

Mạch được tổng hợp  gián đoạn có:  số đoạn mồi = số đoạn okazaki

đơn vị tái bản là gì

Trong một đơn vị tái bản thì có hai chạc chữ Y nên  số đoạn mồi xuất hiện trong một chạc chữ Y là 

Số đoạn mồi = Số đoạn okazaki + 2

II. VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP TỰ GIẢI

Ví dụ 1: Trên một đơn vị tái bản của ADN có 30 đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được cung cấp cho đơn vị tái bản này là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải :

Một đơn vị tái bản có hai chạc chữ Y nên sẽ có 30 đoạn Okazaki và 2 mạch được tổng hợp liên tục 

Số đoạn mồi cần cung cấp cho đơn vị này tái bản là  30 + 2 = 32 đoạn mồi 

Ví dụ 2 : Một phân tử ADN của vi khuẩn thực hiện nhân đôi, người ta đếm được tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Số đoạn mồi cần được tổng hợp là bao nhiêu ?

Vi khuẩn chỉ có một đơn vị tái bản 

Số đoạn mồi =  số đoạn Okazaki + 2 = 50 +2 = 52 

Ví dụ 3:  Trên phân tử ADN có 5 điểm tái bản. Quá trình tái bản hình thành 80 đoạn okazaki .Xác định  số đoạn mồi được tổng hợp ?

Tag: đơn vị tái bản là gì

Hỏi đáp - Tags: