Đơn Xin Xác Nhận Tạm Hoãn Nghĩa Vụ Quân Sự 2022

Đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Tag: đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2022 là mẫu đơn dành cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy nghiên cứu, tham khảo, thực hiện đúng thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để có thể yên tâm, tập trung theo học tại trường.

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc xin miễn nghĩa vụ quân sự áp dụng cho công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ nhưng vì các lý do khác nhau theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự để xin hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự. Dưới đây là các mẫu đơn: Đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (người đang đi học), Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho sinh viên… để các bạn tiện tham khảo nhằm phục vụ cho công việc của mình một cách nhanh nhất.

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2022

1. Các trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 (Có hiệu lực ngày 01/07/2020) quy định các đối tượng được tạm hoãn nghĩa vu quân sự như sau:

– Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

– Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

– Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

– Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

– Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

– Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo;

– Dân quân thường trực.

2. Các trường hợp công dân dược miễn nghĩa vụ quân sự

(1) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

(2) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

(3) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

(4) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

(5) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

2. Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự mới nhất

đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………

Tôi tên là………………………… sinh ngày……………………

Nghề nghiệp………………………………………………………….

CMND/CCCD số: ………………… ngày cấp … nơi cấp …

Hộ khẩu thường trú………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND ……xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: ……………… theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 ……………….,ngày…../…../…..
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tag: đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-xac-nhan-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-66468

3. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (người đang đi học)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:– Ban Giám Hiệu trường ……………………
– Phòng công tác Học sinh – Sinh viên

Tôi tên:………………………………………………………………………………………………………….

Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

Hiện đang học lớp (ngành):……………………………………………………………………………..

Khóa:…………………………………………………………………………………………………………….

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (Chính qui) tại trường:…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường …………..xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:……………………………………..

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên.

…………, ngày …..tháng…..năm 20……….
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
HIỆU TRƯỞNG

_______________________

Tag: đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-xac-nhan-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-66468

4. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
V/v xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG …………….

Tôi tên: ………………………………………..

Mã số sinh viên: …………………………..

Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . .

Hiện đang học lớp (ngành): ………………………………..

Khóa: ……………………….

Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học…….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………..

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học………xác nhận xác nhận tôi là sinh viên trực thuộc khoa ………….. của Trường………. học kì:…….. năm học: 20…….- 20 ………….

Lý do: Bổ túc hồ sơ xin được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./.

Hiệu trưởng…………, ngày …..tháng…..năm 20……….
(Ký tên, ghi rõ họ tên)Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Tag: đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-xac-nhan-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-66468

5. Đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho nhân viên (người đang đi làm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

V/v xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tôi tên:……………………………………….

Ngày sinh: …./…./……

Số CMND/CCCD: …………………..Ngày cấp……………………….. Nơi cấp………………………..

Hộ khẩu thường trú:………………………..

Hiện đang là nhân viên:………………………..

Phòng/Bộ phận:………………………..

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám Đốc xác nhận tôi là nhân viên chính thức trực thuộc phòng/bộ phận của Công ty.

Lý do: Bổ túc hồ sơ xin được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám đốc./.

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Tag: đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-xac-nhan-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-66468

……….., ngày ….. tháng …… năm 20…

Xác nhận của Công ty

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tag: đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-xac-nhan-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-66468

Tag: đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-xac-nhan-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-66468

6. Hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Nếu đủ điều kiện để hoãn nhập ngũ và có nguyện vọng

được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, khi đến đợt yêu cầu gọi nhập ngũ, công dân muốn được hoãn nghĩa vụ quân sự cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

+ Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

+ Giấy chứng minh điều kiện được hoãn nghĩa vụ quân sự. Tùy từng trường hợp điều kiện cụ thể mà giấy tờ chứng minh sẽ có thể khác nhau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Tag: đơn hoãn nghĩa vụ quân sự người đang đi học

Source: https://hoatieu.vn/don-xin-xac-nhan-tam-hoan-nghia-vu-quan-su-66468

Tổng hợp -