Bộ Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương II Số Học Lớp 6 (8 Đề) Đề Kiểm Tra 45 Phút Chương II Số Học Lớp 6

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Bộ đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học lớp 6 là tài liệu cực kì hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 6 cùng tham khảo.

Tài liệu bao gồm 8 đề kiểm tra 45 phút chương II Số nguyên có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Tài liệu giúp cho các bạn học sinh củng cố kiến thức, nắm bắt được cấu trúc đề kiểm tra để có kế hoạch ôn thi một cách tốt hơn. Bên cạnh đó giúp quý thầy cô giáo trong việc tham khảo cách ra đề thi cho môn học này. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học 6 – Đề 1

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng
Cấp độ ThấpCấp độ Cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

Chủ đề 1:

Số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

Biết được tập hợp số nguyên

Hiểu được tập hợp số nguyên và các khái niệm số đối, giá trị tuyệt đối.

Vận dụng khi thực hiện phép tính có giá trị tuyệt đối

Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

2

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

2

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

1

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

5

3,0

30%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

Chủ đề 2:

Thứ tự trong Z, Các quy tắc: bỏ dấu ngoặc, chuyển vế

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

Biết bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.

Hiểu và thực hiện khi bỏ dấu ngoặc; đổi dấu khi chuyển vế.

Vận dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc; chuyển vế để giải các bài tập tìm x, hoặc y,…

Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

1

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

1

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

1

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

3

3,0

30%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

Chủ đề 3:

Các phép tính trên tập hợp số nguyên và các tính chất.

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

Nắm được các qui tắc cộng , trừ , nhân các số nguyên

Thực hiện được các phép tính: cộng , trừ , nhân các số nguyên

Phối hợp các phép tính trong Z

Số câu hỏi

Số điểm

Tỉ lệ %

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

2

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

2

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

1

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

1

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

6

4,0

40%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

5

3

30%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

6

4

40%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

2

2

20%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

1

1

10%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

14

10

100%

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:

A.18

B. (–18)

C. (–122)

D. 122

Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:

A. 24

B. 48

C. (–24)

D. (–48)

Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:

A. 33

B. (–33)

C. 200

D. (–200)

Câu 4. Tập các ước của -8 là :

A. {-1; -2; -4; -8}

B. {1; 2; 4; 8}

C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8}

D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8}

Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng

Kí hiệu Z+, Z thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x Z khi đó

A. x N x Z+

B. x Z+ x N

C. x Z+x Z

D. x Z+ x N

Câu 6. |x| = 3 thì giá trị của x là:

A. 3

B. 3 hoặc -3

C. -3

D. Không có giá trị nào.

Câu 7. Nếu x.y < 0 thì:

A. x, y cùng dấu

B. x > y

C. x, y khác dấu.

D. x < y

Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau:

Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “- ” thì ta phải…………………….tất cả số hạng trong dấu ngoặc, dấu…………… thành dấu……………và dấu ……………. thành dấu…………….

II- TỰ LUẬN : (6 điểm)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a) (–8).2.(–3)

b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20

c) (15 –10) – 15.(34 –10)

…………..

Đề kiểm tra 1 tiết chương II Số học 6 – Đề 2

I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (2 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:

A. (–18)

B. 18

C. (–122)

D. 122

Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:

A. (–48)

B. 48

C. (–24)

D. 24

Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:

A. 200

B. (–200)

C. (–33)

D. 33

Câu 4. 5 x = ?

A. x = –5

B. x = 5

C. x = 5

D. Một kết quả khác.

Câu 5. Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:

A. 2009 + 5 – 9 – 2008

B. 2009 – 5 – 9 + 2008

C. 2009 – 5 + 9 – 2008

D. 2009 – 5 + 9 + 2008

Câu 6. Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:

A. 1 và -1

B. 5 và -5

C. 1 và 5

D. 1 ; -1 ; 5 ; -5

II- TỰ LUẬN : (8 điểm)

Bài 1: (4 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

a. 5.(–8).( –2).(–3)

b. 4.(–5)2 + 2.(–5) – 20

c. 27.(15 –12) – 15.(27 –12)

d. 1 – 2 + 3 – 4 + 5 – 6+ … + 199 – 200

Bài 2: (3 điểm) Tìm x thuộc Z , biết:

a. 11 + (15 – x) = 1

b. 2x – 35 = 15 c. 2

Bài 3: (1 điểm) Tìm số nguyên n thỏa mãn 2n + 1 chia hết cho n-2

…………………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Tag: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 học kì 2

Source: https://download.vn/bo-de-kiem-tra-1-tiet-chuong-ii-so-hoc-lop-6-36448

Tổng hợp -