Danh Sách Thành Viên Công Ty TNHH Một Thành Viên

Mẫu danh sách thành viên công ty TNHH

Tag: danh sách các công ty tnhh 1 thành viên

Nội dung danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm thông tin về các thành viên, giá trị góp vốn, tỷ lệ % vốn góp so với tổng vốn điều lệ, thời điểm góp vốn và chữ ký của các thành viên sáng lập, cụ thể như đính kèm trên đây:

danh sách các công ty tnhh 1 thành viên

Luật sư tư vấn và hướng dẫn lập Danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH

——————————————————-

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

STT

Tên thành viên

Ngày tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Ghi chú3

Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)

Tỷ lệ (%)

Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

, ngày tháng năm ..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)4

1.Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

2. Loại tài sản góp vốn bao gồm:

– Tiền Việt Nam

– Ngoại tệ tự do chuyển đổi

– Vàng

– Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật

– Tài sản khác

3. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp

4. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

Tag: danh sách các công ty tnhh 1 thành viên

Source: https://vdanang.com/danh-sach-thanh-vien-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien

Tổng hợp -