Consist Đi Với Giới Từ Gì Trong Tiếng Anh?

Tag: consist đi với giới từ gì

Consist đi với giới từ gì trong tiếng Anh? Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng “Consist” trong Tiếng Anh như thế nào, hãy cùng Ngolongnd.net tìm hiểu chi tiết ngay trong bài viết dưới đây.

consist đi với giới từ gì
Consist đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Nội dung chính:

Contents

Consist là gì?

consist /kən’sist/

nội động từ

Theo từ điển Collins, “ Consist” được hiểu theo hai nghĩa khác nhau đó là:

Ví dụ:

Breakfast consisted of hamburger served with butter.
Bữa sáng gồm hamburger ăn kèm với bơ.

Her crew consisted of children from Devan and Cornwall.
Phi hành đoàn của cô bao gồm trẻ em từ Devon và Cornwall.

The crowd consisted mostly of college kids and office workers.

Đám đông bao gồm chủ yếu là sinh viên đại học và nhân viên văn phòng.

His responsibilities consist of answering the phone and greeting visitors.
Trách nhiệm của anh ấy bao gồm trả lời điện thoại và chào hỏi du khách.

Ví dụ:

His work consisted in advising companies on the siting of new factories.
Công việc của ông bao gồm tư vấn cho các công ty về việc bố trí các nhà máy mới.

Baudelaire’s idea that genius consists in the ability to summon up childhood.

Ý tưởng của Baudelaire rằng thiên tài bao gồm khả năng triệu hồi thời thơ ấu
Her work consists in the dissolution of the religious world into its secular basis.
Công việc của cô ấy bao gồm việc giải thể thế giới tôn giáo vào cơ sở thế tục của nó.

Consist đi với giới từ gì?

Consist + of

gồm có

consist of something: là một cái gì đó được tạo ra hoặc hình thành từ những thứ cụ thể khác nhau.

water consists of hydrogen: nước gồm có hydrô và ôxy

Consist + in

cốt ở, cốt tại, ở chỗ

consist in sth: để có một cái gì đó như một bộ phận hoặc chất lượng chính và cần thiết

Ví dụ:

Consist + with

phù hợp
to consist with something: phù hợp với việc gì

Phân biệt Include, Contain và Consist of

Các câu “A contains B and C”, “A consists of B and C” và “A includes B and C” có thể mang cùng ý nghĩa là A gồm có các thành phần B và C. Tuy vậy, chúng cũng có thể có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như Contain sẽ mang nghĩa chứa đựng hơn là nghĩa bao gồm như trường hợp của Consist of và Include.

Include sẽ mang nghĩa là cộng thêm, bổ sung thêm vào cấu trúc hoặc thành phần của tổng thể có chứa đựng (contain) hoặc được tạo nên (consist of) bởi những thành phần khác nhau. Ví dụ:

“A contains B and C” có nghĩa A là một vật chứa (container) của thành phần B và C
“A consists of B and C” sẽ mang nghĩa A được tạo nên bởi thành phần B và C.
“A includes B and C” sẽ mang nghĩa A có thành phần là B, C và các thứ khác.

Sự khác nhau giữa Contain và Include/Consist of

Giả sử bạn có một chiếc túi. Bên trong chiếc túi có một cuốn sách đỏ, một cuốn sách vàng và một cuốn sách xanh (và không còn gì khác). Dưới đây là các câu dùng để miêu tả chiếc túi này. Bạn có đoán được câu nào đúng, câu nào sai không?

The bag contains a red book and a blue book. (Chiếc túi chứa một cuốn sách đỏ và một cuốn sách xanh).
The bag include a red book and a blue book. (Bên trong chiếc túi gồm một cuốn sách đỏ và một cuốn sách xanh).
The bag consist of a red book, a blue book, and a yellow book. (Bên trong chiếc túi bao gồm một cuốn sách đỏ, một cuốn sách xanh và một cuốn sách vàng).
Ở câu thứ nhất, với động từ ‘contain’, chúng ta miêu tả chủ ngữ là một vật chứa các vật khác bên trong nó. Còn ‘include’ và ‘consist of’ dùng để miêu tả sự bao gồm, kể cả của nội dung bên trong vật chứa, nên sẽ không thể dùng cùng chủ ngữ là ‘the bag’.

Để viết lại câu cho đúng, ta có thể đổi chủ ngữ thành ‘the contents of the bag’. Lí do là bởi vì bạn sẽ không nói “chiếc túi gồm các cuốn sách” (The bag includes the books => không đúng về mặt nghĩa). Bên trong chiếc túi là một số vật thể, và số vật thể đó gồm (include hoặc consist of) các cuốn sách.

Sự khác nhau giữa Include và Consist of

Include miêu tả một phần của toàn thể

‘Include’ mang nghĩa là chứa một phần của toàn thể hoặc làm nên một phần của toàn thể (part of the whole). Ví dụ trong trường hợp chiếc túi ở trên, bạn có thể miêu tả chiếc túi và các thành phần bên trong nó, sử dụng “Include” như sau:

The contents of the bag include a red book and a blue book. (Bên trong chiếc túi có một cuốn sách đỏ và một cuốn sách xanh). => còn cuốn sách vàng nữa nhưng mình không đề cập đến.

Consist of miêu tả đầy đủ của toàn thể

Sẽ đúng về mặt ngữ pháp, nhưng sai về cách dùng các từ nói chung, nếu chúng ta dùng “Consist of” trong câu trên để miêu tả chiếc túi và những cuốn sách chứa trong nó:

The contents of the bag consist of a red book and a blue book. (Bên trong chiếc túi bao gồm một cuốn sách đỏ và một cuốn sách xanh).
Điều này là do ‘consist’ được dùng để miêu tả đầy đủ các thành tố của một nhóm. Do vậy, khi sử dụng ‘consist of’, bạn cần nêu đầy đủ các thành phần của toàn thể, cụ thể là tất cả những gì chứa trong chiếc túi (3 quyển sách). Một câu như sau sẽ đúng nhé:

The contents of the bag consist of a red book, a blue book and a yellow book. (Bên trong chiếc túi bao gồm một cuốn sách đỏ, một cuốn sách xanh và một cuốn sách vàng).

 

Tag: consist đi với giới từ gì

Hỏi đáp - Tags: