Ước Là Gì? Bội Là Gì? Cách Tìm Ước Và Bội – Toán 6 Bài 13 Tập 1

Tag: bội là gì ước là gì

Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về ước là gì? bội là gì và cách tìm ước và bội như thế nào?

I. Ước là gì? Bội là gì?

Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của bb là ước của a.

– Tập hợp các bội của a được kí hiệu là B(a).

– Tập hợp các ước của b được kí hiệu là Ư(b).

* Ví dụ: 25 chia hết cho 5 nên 25 là bội của 5

 và 5 là ước của 25.

II. Cách tìm ước và bội

• Muốn tìm bội của một số tự nhiên khác 0, ta nhân số đó với các số tự nhiên 0, 1, 2, 3,…

• Muốn tìm ước của một số tự nhiên a (a > 1), ta chia số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a có thể chia hết cho số nào; khi đó các số ấy là ước của a.

* Ví dụ 1: Tìm các bội nhỏ hơn 50 của 9.

> Lời giải:

– Ta lần lượt nhân 9 với 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta được các bội nhỏ hơn 50 của 9 là: 0, 9, 18, 27, 36, 45 (bội tiếp theo của 9 là 54 lớn hơn 50).

* Ví dụ 2: Tìm tập hợp các Ư(9)

> Lời giải:

– Lần lượt chia 9 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta thấy 9 chỉ chia hết cho 1, 3, 9 nên:

 Ư(9) = {1, 3, 9}.

II. Câu hỏi vận dụng Ước và Bội

* Câu hỏi 1 Toán 6 Tập 1 Bài 13 trang 43: Số 18 có là bội của 3 không? Có là bội của 4 không ?Số 4 có là ước của 12 không? Có là ước của 15 không?

> Lời giải:

– Số 18 có là bội của 3 vì 18 chia hết cho 3.

– Số 18 không là bội của 4 vì 18 không chia hết cho 4.

– Số 4 có là ước của 12 vì 12 chia hết cho 4.

– Số 4 không là ước của 15 vì 15 không chia hết cho 4.

* Câu hỏi 2 Toán 6 Tập 1 Bài 13 trang 44: Tìm các số tự nhiên x mà x ∈ B(8) và x < 40.

> Lời giải:

– Ta lần lượt nhân 8 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; …

– Ta được các bội của 8 nhỏ hơn 40 là 0; 8; 16; 24; 32.

→ Vậy các số tự nhiên x cần tìm là 0; 8; 16; 24; 32.

* Câu hỏi 3 Toán 6 Tập 1 Bài 13 trang 44: Viết các phần tử của tập hợp Ư(12).

> Lời giải:

– Ta chia lần lượt 12 cho 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12

– Ta thấy 12 chia hết cho 1; 2; 3; 4; 6; 12.

→ Vậy Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Tag: bội là gì ước là gì

Hỏi đáp -