Tổng hợp

Trọn Bộ Biểu Mẫu Đính Kèm Thông Tư 107/2017/TT-BTC Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp

Thông tư hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây: - Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;
106
camnanghaiphong
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ngày 10/10/2017 và chính thức có hiệu lực ngày 24/11/2017

Tag: biểu mẫu thông tư 107Thông tư hướng dẫn cụ thể về các vấn đề sau đây:
– Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán;

– Danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc;
– Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị tại Điều 2 của Thông tư này.

– Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán;

Dưới đây là trọn bộ biểu mẫu đính kèm Thông tư 1072017/TT-BTC:
 

PHỤ LỤC SỐ 01

HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Theo Thông tư số 107/2017/TT- BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Ký hiệu:

BB: Bắt Buộc


HD: Hướng dẫn

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU
LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Download

BB

HD

I

Chỉ tiêu lao động tiền l­ương

 

 

 

 

1

Bảng chấm công

C01- HD

 

x

Tải về

2

Bảng thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương, các khoản trích nộp theo lương

C02- HD

 

x

Tải về

3

Bảng thanh toán phụ cấp

C03- HD

 

x

Tải về

4

Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

C04- HD

 

x

Tải về

5

Bảng thanh toán học bổng (Sinh hoạt phí)

C05- HD

 

x

Tải về

6

Bảng thanh toán tiền thưởng

C06- HD

 

x

Tải về

7

Bảng thanh toán tiền phép hàng năm

C07- HD

 

x

Tải về

8

Giấy báo làm thêm giờ

C08- HD

 

x

Tải về

9

Bảng chấm công làm thêm giờ

C09- HD

 

x

Tải về

10

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

C10- HD

 

x

Tải về

11

Hợp đồng giao khoán

C11- HD

 

x

Tải về

12

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

C12- HD

 

x

Tải về

13

Biên bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán

C13- HD

 

x

Tải về

14

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

C14- HD

 

x

Tải về

15

Bảng  phân bổ tiền lương và BHXH

C15- HD

 

x

Tải về

16

Giấy đi đường

C16- HD

 

x

Tải về

17

Bảng kê thanh toán công tác phí

C17- HD

 

x

Tải về

18

Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân

C18- HD

 

x

Tải về

II

Chỉ tiêu vật tư

 

 

 

 

1

Phiếu nhập kho

C30- HD

 

x

Tải về

2

Phiếu xuất kho

C31- HD

 

x

Tải về

3

Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

C32- HD

 

x

Tải về

4

Biên bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu­, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng

C33- HD

 

x

Tải về

5

Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

C34- HD

 

x

Tải về

6

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

C35- HD

 

x

Tải về

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

 

 

1

Phiếu thu

C40- BB

x

 

Tải về

2

Phiếu chi

C41- BB

x

 

Tải về

3

Giấy đề nghị tạm ứng

C42- HD

 

x

Tải về

4

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

C43- BB

x

 

Tải về

5

Giấy đề nghị thanh toán

 

 

 

Tải về

6

Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị, hội thảo, tập huấn

C44- HD

 

x

Tải về

7

Biên lai thu tiền

C45- BB

x

 

Tải về

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

C50- HD

 

x

Tải về

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

C51- HD

 

x

Tải về

3

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

C52- HD

 

x

Tải về

4

Biên bản kiểm kê TSCĐ

C53- HD

 

x

Tải về

5

Biên bản giao nhận TSCĐ sau nâng cấp

C54- HD

 

x

Tải về

6

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55- HD

 

x

Tải về

7

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ

C56- HD

 

x

Tải về

 

PHỤ LỤC SỐ 02

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

STT TÊN CHỨNG TỪ SỐ HIỆU TẢI VỀ
    1           

Danh mục hệ thống tài khoản và giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán                                 

                                                        Tải về                        

 

PHỤ LỤC SỐ 03

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

 

STT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

TẢI VỀ

  Sổ tổng hợp    
1 Nhật ký – Sổ Cái S01-H        Tải về         
2        Chứng từ ghi sổ S02a-H Tải về
3 Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-H Tải về
4 Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ) S02c-H Tải về
5 Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) S03-H Tải về
6 Sổ Nhật ký chung S04-H Tải về
7 Bảng cân đối số phát sinh S05-H Tải về
  Sổ chi tiết    
8 Sổ quỹ tiền mặt (Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt) S11-H Tải về
9 Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc S12-H Tải về
10 Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ S13-H Tải về
11 Sổ kho (hoặc Thẻ kho) S21-H Tải về
12 Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S22-H Tải về
13 Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa S23-H Tải về
14 Sổ tài sản cố định S24-H Tải về
15 Thẻ tài sản cố định S25-H Tải về
16 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S26-H Tải về
17 Sổ chi tiết các tài khoản S31-H Tải về
18 Sổ theo dõi chi phí trả trước S32-H Tải về
19 Sổ chi tiết các khoản phải thu, phải trả nội bộ S33-H Tải về
20 Sổ chi tiết thanh toán với khách hàng S34-H Tải về
21 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh S41-H Tải về
22 Sổ chi tiết đầu tư tài chính S42-H Tải về
23 Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ S51-H Tải về
24 Sổ chi tiết các khoản tạm thu S52-H Tải về
25 Sổ theo dõi thuế GTGT S53-H Tải về
26 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S54-H Tải về
27 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S55-H Tải về
28 Sổ chi tiết chi phí S61-H Tải về
29 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ S62-H Tải về
  Sổ chi tiết theo dõi số liệu quyết toán    
30 Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước S101-H Tải về
31 Sổ theo dõi nguồn viện trợ S102-H Tải về
32 Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài S103-H Tải về
33 Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền S104-H Tải về
34 Sổ theo dõi nguồn phí được khấu trừ, để lại S105-H Tải về
35 Sổ theo dõi nguồn thu hoạt động khác được để lại S106-H Tải về

 

PHỤ LỤC SỐ 04

HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp)

STT

              TÊN CHỨNG TỪ           

SỐ HIỆU

TẢI VỀ

  Sổ tổng hợp    
1 Danh mục báo cáo                    Tải về         
      Mẫu báo cáo    
2

Báo cáo tình hình tài chính

B01/BCTC Tải về
4

Báo cáo kết quả hoạt động

B02/BCTC

Tải về
5

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp trực tiếp)

B03a/BCTC Tải về
6

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

B03b/BCTC Tải về
7

Thuyết minh báo cáo tài chính

B04/BCTC Tải về
8

Báo cáo tài chính

B05/BCTC Tải về
9 Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

B01/BCQT

Tải về
10

Báo cáo chi tiết chi từ nguồn nsnn và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Phụ biểu F01-01/BCQT

Tải về
11

Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án

Phụ biểu F01-02/BCQT

Tải về
12

Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính

B02/BCQT

Tải về
13

Thuyết minh báo cáo quyết toán

B03/BCQT

Tải về
14

Hướng dẫn lập báo cáo

  Tải về

  

XEM TOÀN VĂN THÔNG TƯ 107/2017/TT-BTC 
DOWNLOAD TOÀN BỘ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY

Tag: biểu mẫu thông tư 107

Source: https://thegioiluat.vn/bai-viet/tron-bo-bieu-mau-dinh-kem-thong-tu-107-2017-tt-btc-huong-dan-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-456/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more