Tổng hợp

Biên Bản Nghiệm Thu Và Bàn Giao Sản Phẩm, Dịch Vụ

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
253
camnanghaiphongvn logos 2
Tải về Bản in

Tag: biên bản bàn giao và nghiệm thuBiên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là gì?

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là biên bản kiểm nghiệm và bàn giao của doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục lắp đặt, giao hàng đầy đủ theo hợp đồng hoặc đơn hàng trước đó. Mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ với sự có mặt và thỏa thuận của bên giao và bên nhận, đảm bảo tính hợp pháp và thực hiện theo đúng hợp đồng của hai bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

  • Mẫu báo cáo kết quả công việc
  • Biên bản bàn giao tài sản
  • Mẫu biên bản giao hàng
  • Mẫu biên bản bàn giao công việc
  • Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

2. Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ mới nhất số 1

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: …………………………………………………………………..


Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………….

Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ……………………………….………………….Chức vụ: ………………………………….

Ông (bà): ………………………..……………………….Chức vụ: …………………………………

Ông (bà): …………………………………..……………….Chức vụ: ………………………………….

3. Đại diện bên cung ứng: …………………………………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………..………………….Chức vụ: ………………………………….

4. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………..……….Chức vụ: ……………………………………………..

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của
HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ số 2

biên bản bàn giao và nghiệm thu

Nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ như sau:

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: …………………………………………………………………..

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………….

Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ……………………………….………………….Chức vụ: ………………………………….

Ông (bà): ………………………..……………………….Chức vụ: …………………………………

Ông (bà): …………………………………..……………….Chức vụ: ………………………………….

3. Đại diện bên cung ứng: …………………………………………………………………………….

Ông (bà): ………………………………..………………….Chức vụ: ………………………………….

4. Đại diện bên sử dụng / kho:………………………………………………………………………..

Ông (bà): ………………………………..……….Chức vụ: ……………………………………………..

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của
HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tag: biên bản bàn giao và nghiệm thu

Source: https://hoatieu.vn/bien-ban-nghiem-thu-va-ban-giao-san-pham-dich-vu-67393

4. Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng số 3

Mẫu 2: BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

– Căn cứ Hợp đồng số:………/HĐKT-……… ngày…….. tháng………….. năm…………..

Hôm nay, ngày…….. tháng……… năm………. tại Công ty, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:…………………………………………………………………………………………

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện:……………………………………………Chức vụ:………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………..

Giấy phép kinh doanh số:…………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:………………………………………………………………………………………………..

Tại ngân hàng:………………………………………………………………………………………….

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số……./ngày…..tháng……năm…………như sau:

Điều 1: Nội dung:

– Bên B bàn giao cho bên A:……………………………………………………………………….

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:…………………………………………….

+ Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………..

– Tổng số tiền:………………………………………………………………………………………….

– Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………..

(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

Xác nhận đã bàn giao:………………………………………………………………………………

Điều 2: Kết luận:

+ Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ ………………………………………

+ Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ ……………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……………………đã bàn giao.

+ Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau).

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tag: biên bản bàn giao và nghiệm thu

Source: https://hoatieu.vn/bien-ban-nghiem-thu-va-ban-giao-san-pham-dich-vu-67393

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tag: biên bản bàn giao và nghiệm thu

Source: https://hoatieu.vn/bien-ban-nghiem-thu-va-ban-giao-san-pham-dich-vu-67393

Tag: biên bản bàn giao và nghiệm thu

Source: https://hoatieu.vn/bien-ban-nghiem-thu-va-ban-giao-san-pham-dich-vu-67393

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hợp đồng nghiệm thu thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Tag: biên bản bàn giao và nghiệm thu

Source: https://hoatieu.vn/bien-ban-nghiem-thu-va-ban-giao-san-pham-dich-vu-67393

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more