All Walks Of Life Là Gì

1. Walk of life là gì?

Tag: all walks of life là gì

“Walk of life” hay “a walk of life” là cụm từ dùng để chỉ công việc hay địa vị xã hội của ai đó.

Suy ra, khi mọi người nói về “walks of life”, có nghĩa là họ đang đề cập đến các loại công việc khác nhau và các tầng lớp xã hội khác nhau.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Founder Mark Butcher said “people from all different walks of life including full-time employed people” were using the service.

Câu này có nghĩa là: 

Người sáng lập Mark Butcher cho biết “mọi người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau, bao gồm cả những người làm việc toàn thời gian” đang sử dụng dịch vụ này.

all walks of life là gì

Ví dụ 2: He led a group of amateur musicians from all walks of life including miners, teachers and doctors to come together through their passion for music and singing.

Có nghĩa là: 

Ông đã dẫn dắt một nhóm các nhạc công nghiệp dư từ mọi tầng lớp bao gồm thợ mỏ, giáo viên và bác sĩ đến với nhau thông qua niềm đam mê âm nhạc và ca hát của họ.

Tag: all walks of life là gì

Hỏi đáp - Tags: