Cẩm nang Hải Phòng - Trang thông tin kinh tế - Văn hóa - Xã hội số 1 Hải Phòng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng được hợp nhất từ Sở Thể dục thể thao và Sở Du lịch với Sở Văn hoá - Thông tin theo Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND thành phố Hải Phòng.

Sở Y tế Hải Phòng

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế).

Sở Xây dựng Hải Phòng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Hải Phòng.

Sở Tư pháp Hải Phòng

Sở Tư pháp Hải Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; lý lịch tư pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hoà giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND thành phố Hải Phòng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự ủy quyền của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng

Chức năng nhiệm vụ của Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Sở Tài Chính Hải Phòng

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND tỉnh) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, kế toán, kiểm toán độc lập, giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính (sau đây gọi chung là lĩnh vực tài chính) tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ Hải Phòng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực; việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội) trên địa bàn thành phố, về các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

  Bản đồ hành chính Hải Phòng

Chọn bản đổ:

  Tỷ giá ngoại tệ  Quảng cáo

  Chia sẻ mạng xã hội

Ngô Quyền Lê Chân Hong bang Hải An Kiến An Đồ Sơn An Dương An Lão Cát Hải Kiến Thụy Thủy Nguyên Tiên Lãng Vĩnh Bảo